Archivos Mensuales: septiembre 2013

A Deputada Socialista Carmen Montón pregunta sobre o acoso escolar homofóbico á mesa do Congreso dos Deputados

Á MESA DO CONGRESO DOS DEPUTADOS

Dª. CARMEN MONTÓN GIMÉNEZ, Deputada por Valencia, pertencente ao Grupo Parlamentario Socialista do Congreso, ao amparo do establecido no Art. 185 e seguintes do vigente Reglamento do Congreso dos Deputados, presenta a seguinte pregunta para que lle sexa contestadas por escrito.

En mayo de 2013, o Grupo Parlamentario Socialista presentou unha iniciativa no Congreso dos Deputados, que foi aprobada por unanimidad. Nela se alertaba, tomando como referencia o informe publicado pola FELGTB e COGAM, que o acoso escolar homofóbico leva ao 43% de quen o sofren a suscitarse o suicidio e indicábanse unha serie de propostas para combater a situación. 

Por iso O 10 de setembro, Día Internacional para a prevención do suicidio e ante o inicio do curso escolar, pregúntase ao Goberno: 

1) En que estado atópase a elaboración do estudo e dos sistemas de recolleita e información de datos sobre acoso escolar e suicidios en poboación nova e adolescente LGTB aprobados en mayo no Congreso dos Deputados? 

2) Que accións ha promovido o Goberno para a prevención do suicidio na poboación nova e adolescente LGTB?

3) Que formación específica contemplou nos plans de formación do profesorado, contra o acoso escolar discriminatorio por orientación sexual e identidade de xénero?

4) Como está promoviendo que as Administracións públicas sanitarias continúen desenvolvendo accións para previr cantas consecuencias teña para a saúde, o acoso escolar por orientación sexual e identidade de xénero?

No Palacio do Congreso, a 10 de setembro de 2013.

A DEPUTADA
CARMEN MOTÓN GIMÉNEZ 

O PLENO DO PARLAMENTO DE GALICIA APROBA A TOMA EN CONSIDERACÍON DA “LEI GALEGA DE VISIBILIDADE PARA A NON DESCRIMINACIÓN DAS PERSOAS LGTB”

UNHA LEI PRESENTADA POLO GRUPO SOCIALISTA QUE SALIU DO TRABALLO DO GRUPO “7 CORES” COA COLABORACIÓN DOS COLECTIVOS “NÓS MESMAS”, A.L.A.S. CORUÑA, A.L.A.S LUGO E XUVENTUDES SOCIALISTAS.

Image

 

Ó debate asistirón membros dos Colectivos e Grupos LGTB de Galicia e Xuventudes Socialistas.

Todos os grupos con representación no arco parlamentario galego sumaron este martes os seus votos para apoiar a tóma en consideración da proposición de Lei pola visibilidad e non discriminación de lesbianas, gais, transexuais e bisexuais en Galicia impulsada polo Grupo Socialista.

O apoio de toda a Cámara á “Lei Galega de Visibilidade LGTB” situa a Galicia á vangarda da Unión Europea en canto a instrumentos para garantir a igualdade de trato.  “Hoxe é un día onde as persoas LGTB de Galicia empezan e camiñan para á igualdade real. Unha lei para os 300 mil galegos LGTB de Galicia. Este texto achegános á normalidade plena e efectiva de todas as persoas, independientemente da súa opción sexual ou de xenero, a unha sociedade onde todos poidan vivir a vida que deben vivir sen medos, onde seremos máis libre se ninguén está discriminado.” dixo Fito Ferreiro coordinador do grupo LGTB “7 CORES” de Galicia.

A lei foi defendida pola portavoz de Políticas Sociais, Mocidade, Voluntariado, Cooperación e LGTB do Grupo Socialista, Carmen Gallego que fixo un chamamento para que a lei sirva para “volver á sociedade inclusiva e cohesionada coa que todos soñamos independentemente de a quén amemos”. Apostou por que o debate parlamentario serva para “incluír cuestións que dende a presentación da Lei” na Cámara, no pasado mes de xullo, “foron eliminadas ou pretenden ser eliminadas da práctica política pública polo goberno do Estado e pola Xunta de Galicia”.

Porque a discriminación sempre é unha inxustiza,  esta ley intentara axudar para romper “todos os armarios de Galicia”.

MEDIDAS

A norma recuperará a asignatura de Educación para a Cidadanía e dentro dela a educación en distintas orientacións sexuais, a posibilidade de inscribir nos consulados aos fillos de ventres de aluguer, a non seguir incumprindo a Lei de Reasignación de Sexo  e que non se leve a cabo a pretensión de eliminar da sanidade pública a reprodución asistida para mulleres soas ou lesbianas.

O obxectivo desta proposición de Lei é o de acadar a igualdade plena, efectiva e real, de tódalas persoas independentemente da súa orientación sexual. Está pensada para que o principio de igualdade de trato sexa unha realidade cotiá para as persoas que seguen enfrontándose a diario a situacións de discriminación, acadando “unha sociedade mais libre e digna, e que ninguén mais se sinta discriminado.

Busca a mellora da vida dos 300.000 galegos e galegas que queren vivir a súa vida sen problemas e en liberdade, e para os mozos e mozas que teñen que marchar de Galicia pola homofobia que padecen, e mesmo evitar a emigración interior de persoas LGTB dende o rural.

A lei regula, por exemplo, a creación dun servizo de apoio e mediación para estas persoas por parte da Xunta no prazo dun ano, así como ampliar a condición de familia á unión de dúas persoas, estean rexistradas ou non.

Tamén contempla a formación dos responsables de ANPAS e centros educativos, así como ao persoal sanitario, para que saiban atender a lesbianas, gais, transexuais e bisexuais e así previr discriminacións.

En concreto, a Lei regula medidas nos eidos da policía, a xustiza, o entorno laboral, familiar, de saúde, educación, cultura e ocio e comunicación para aplicar tamén en Galicia os avances en dereitos civís acadados nos últimos anos no Estado e na Comunidade Autónoma.

Os socialistas propoñemos así que sexa o Valedor do Pobo o órgano encargado de velar polo cumprimento da Lei, á imaxe do “Defensor del Pueblo” a nivel estatal. Gallego explicou que  a lei invirte a carga da proba, obrigando ao discriminador a demostrar que non vulnerou o principio de igualdade de trato. Ademais, determina que nun ano a Xunta poña en marcha un servizo de información, atención e asesoramento a LGTB en colaboración cos gobernos locais.

Tamén establece un protocolo de actuación sobre agresións homofóbicas, bifóbicas e transfóbicas que conleve informes periódicos, estudos, memorias e estatísticas sobre estas agresións.

Regula ademáis a elaboración dun estudo da situación destas persoas nos seus lugares de traballo, incluíndo o traballo autónomo, así como medidas específicas de protección durante o seu paso por comisarías e centros penitenciarios, incluíndo tratamentos psicolóxicos.

A lei presentada polos socialistas galegos propón a recuperación da memoria histórica, creando un espazo no Museo do Pobo Galego que albergue un centro de documentación de referencia sobre o feito LGTB e a memoria de represaliados durante o franquismo.

Ademais, establece unha serie de medidas dirixidas aos medios de comunicación, como o seguimento da publicidade e un protocolo de tratamento da diversidade afectivo-sexual e a linguaxe empregada.

A FELGTB pide ao Ministerio de Sanidade que garanta a igualdade do acceso á saúde de acódelas transexuais

Ante a sentenza que obriga á Xunta a pagar o proceso a unha transexual galega

Image

Ante a noticia aparecida hoxe nos medios de comunicación, na que se dá a coñecer a sentenza do Tribunal Supremo que obriga á Xunta de Galicia a costear o tratamento transexualizador dunha cidadá transexual galega, a Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuais e Bisexuais, FELGTB, recorda ao Ministerio de Sanidade que o acceso a este dereito continúa sen ser igualitario en todo o territorio español. Ademais, a FELGTB advirte que o dereito á saúde de acódelas transexuais é fundamental para o correcto desenvolvemento da súa personalidade e que esta sentenza, xunto con outras anteriores, dan apoio ás reivindicacións que vimos realizando desde fai anos.

Para Manei Fernández, coordinador do Área Transexual da FELGTB, «é imprescindible que o goberno entenda que as necesidades de saúde de acódelas transexuais son fundamentais no noso desenvolvemento. Por iso é urxente que o Ministerio de Sanidade deixe os recortes e as ambigüedades e garanta o proceso transexualizador na carteira básica de servizos».

Para Boti G. Rodrigo, presidenta da FELGTB, «é fundamental que dunha vez por todas acábese coa desigualdade que sofren acódelas transexuais segundo o territorio en que vivan. A Ministra Mato ten a responsabilidade de solucionalo e de non ser responsable do sufrimento de tantas persoas, que acabaría en parte co dereito á saúde que se lles segue negando tantas veces. Pedimos tamén ás Comunidades Autonómas a seguir o exemplo de Navarra e o País Vasco e aproben leis integrales de transexualidad que camiñen cara á plena igualdade de acódelas transexuais».

MANIFESTO DO PSOE POLO DÍA INTERNACIONAL DA SAÚDE SEXUAL 2013

Image

 

En 2010, a Asociación Mundial para a Saúde Sexual (WAS, polas súas siglas en inglés) fixo un chamamento para celebrar o Día Mundial da Saúde Sexual (DMSS) cada 4 de setembro nun esforzo para promover unha maior consciencia social e política sobre a saúde sexual ao redor do mundo. Este ano 2013 está dedicado aos dereitos sexuais.

A saúde sexual é definida pola Organización Mundial da Saúde (OMS) como «un estado de benestar físico, emocional, mental e social relacionado coa sexualidade; non é soamente a ausencia de enfermidade, disfunción ou incapacidade?. Para que a saúde sexual lógrese e mantéñase, os dereitos sexuais de todas as persoas deben ser respectados, protexidos e exercidos a plenitude. En efecto, para lograla, a OMS asegura que se require un «enfoque positivo e respetuoso da sexualidade e as relacións sexuais, así como a posibilidade de ter relacións sexuais placenteras e seguras, libres de coerción, discriminación e violencia.»

A saúde sexual que defendemos as mulleres e homes socialistas integra varios dereitos que se poden agrupar en catro básicos: o dereito á liberdade, a diversidad e a saúde sexual; o dereito á información sexual e á anticoncepción; o dereito á maternidad libre e responsable, e á interrupción voluntaria do embarazo; e o dereito á protección de toda persoa a calquera forma de violencia sexual e de xénero.

Neste día, o PSOE recorda que os dereitos sexuais son dereitos humanos universais baseados na liberdade, a dignidade e a igualdade inherentes a todos os seres humanos. Por iso, a defensa destes dereitos deben ser obxectivos importantes na nosa sociedade, e polos que as mulleres e homes socialistas apostamos, como pon de manifesto a creación en 2008 do Grupo Federal de Saúde Sexual e Dereitos Sexuais do PSOE.

Actualmente, o goberno do PP continúa vulnerando dereitos sexuais universais, polo que o PSOE quere denunciar o progresivo aumento de políticas ultraconservadoras que impiden e dificultan o dereito á saúde sexual e os dereitos sexuais, tales como:

– O dereito a tomar decisións reproductivas libres e responsables: o dereito a decidir sobre ter descendencia ou non, o número dos fillos e fillas e o tempo entre cada un, así como o dereito ao acceso aos métodos de regulación da fertilidad. Ante a contrarreforma anunciada polo Ministro de Xustiza, Alberto Ruiz-Gallardón, da Lei de Saúde Sexual e Reproductiva, o Partido Socialista defenderá a actual regulación e a liberdade das mulleres para decidir, fronte a unha lexislación que supoñerá o fin dos dereitos sexuais e reproductivos das mulleres.

– Impedir o acceso á Sanidade das poboacións máis vulnerables, que supuxo a entrada en vigor fai un ano do Real Decreto Lei 16/2012 tamén vulnera o dereito á atención clínica da saúde sexual. Nunha sociedade progresista a atención clínica da saúde sexual debe estar accesible a toda a cidadanía para a prevención e o tratamento de todos os problemas, preocupacións e trastornos sexuais, dado que son garantía de benestar, equidad e paz social.

 – A decisión do Ministerio de Sanidade de establecer como requisito para acceder aos tratamentos públicos de fertilidad un diagnóstico médico de infertilidad deixa fóra do acceso a estas técnicas no Sistema Nacional de Saúde a parellas de lesbianas e mulleres solteiras, supoñendo un grave retroceso nos dereitos sexuais.

As mulleres e homes socialistas reiteramos o noso compromiso na defensa, a promoción, o respecto, o recoñecemento e a divulgación da saúde sexual e os dereitos sexuais en todo o mundo.

O vindeiro martes debaterase no parlamento de Galicia a Lei pola Visibilidade e non discrimiación de Lesbianas, Gais , Transexuais e bisexuais en Galicia

No pleno que  celebrarase o próximo martes dias 10 no Pazo ho Horreo se discutirá a lei Galega de Visbilidade LGTB presentada polos Socialistas de Galicia.

Unha proposición de lei cuxo obxectivo é protexer os dereitos do colectivo LGTB. Por que coa lei de Matrimonio igualitario o colectivo LGTB consegueu a igualdade LEGAL pero debemos seguir traballando ata conseguir a igualdade REAL.

A proposta de lei galega é ofrecer á sociedade a información suficiente e as medidas legais necesarias para garantir a non discriminación e a igualdade de trato cara ás persoas LGTB. 

É unha lei transversal que inclúen medidas que afectan ao ámbito sanitario, da educación, cultura, maiores, vivenda, servizos sociais, penitenciario… 

Velará por garantir o acceso do colectivo LGTB aos corpos e forzas de seguridade do estado. No ámbito familiar é outro dos espazos nos que se detallan accións para evitar a discriminación, por exemplo na adopción, así como os espazos de lecer, ademais de impulsar a visibilidad e o uso dunha linguaxe adecuada nos medios de comunicación. 

A proposición de lei socialista tamén inviste a carga de proba, obrigando ao discriminador a demostrar que non vulnerou a igualdade de trato en lugar de ser ao contrario e contempla sancións de entre 150 e 500.000 euros por accións de acoso e discriminación. 

A norma propón a recuperación da memoria histórica da comunidade LGTB baixo o franquismo mediante a creación dun espazo no Museo do Pobo Galego respecto diso.

O grupo LGTB do PSdeG e o Grupo parlamentario Socialistas esta en estes momentos falando cos grupos progresistas da cámara para que apoien lina e si teñen que facer achegas que as fagan.

Esta lei xa foi revisada e debatida polos colectivos de Galicia A.L.A.S Lugo, Nós Mesmas de Vigo e A.L.A.S Coruña.

Esperamos que o PP sexa valente e sexa capaz de aprobase un lei axudase a mellorar a vida dunha parte importante da poboación galega. A poboación Galega Homosexual, bisexual e transexual.

 

Aquí tedes o texto completo da lei.

https://lgtb7cores.wordpress.com/2013/09/04/proposicion-de-lei-pola-visibilidade-e-non-discriminacion-de-lesbianas-gais-transexuais-e-bisexuais-en-galicia/

O Grupo LGTB do PSOE participou nunha concentración ante o Ministerio de Asuntos Exteriores, en defensa dos dereitos LGTB en Rusia

Imagen

 

Esta convocatoria realizada en Madrid pola FLEGTB, AI, McI, C COGAM , ACROPOLI, FUENLA ENTENDE, FUNDACIÓN TRIÁNGULO, FUNDACiÓN VEINTISEIS DE DECEMBRO e que conto co apoio PSOE, IU, UPyD, Equo e PACMA celebrouse en varias cidades do mundo coincidindo co comezo da reunión do G-20 en Rusia.

O Grupo Federal LGTB do PSOE adheriuse a esta causa, que se puxo de manifesto coa presentación este mes de agosto no Congreso dunha proposición non de lei (PNL), na que os socialistas denunciaron a aprobación dunhas leis por parte da Federación Rusa que «contribúen a fomentar a homofobia, a estigmatización e a discriminación en contra da poboación LGTB». Na mesma PNL pedíase que se abrise a posibilidade do asilo, que o COI verificase a seguridade e os dereitos humanos nos próximos Xogos Olímpicos de Inverno e que o Goberno informe aos cidadáns e cidadás españois que viaxen a Rusia sobre os riscos para a súa seguridade e liberdades, do mesmo xeito que o adoita facer noutros casos. Tamén se pediu ao Goberno que instara ao Consello de Europa a impulsar todos os instrumentos dispoñibles para que Rusia, país que forma parte de devandito Consello,  garanta os dereitos e liberdades das persoas lesbianas, gays, bisexuais e transexuais de Rusia. 
O Grupo LGTB dos socialistas fai un chamamento a que todas as persoas que creen «que os dereitos son únicos e inalienables para calquera cidadán, con independencia e a súa orientacion sexual» únanse a esta concentración convocada pola FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuais e Bisexuais) e que «fagan forza» para que o Goberno español diríxase á comunidade internacional para impulsar medidas que garantan os dereitos e a seguridade da poboación LGTB en Rusia e «expresen a súa repudio ante os ataques que vén sufrindo este colectivo, porque cando unha persoa LGTB é atacada en calquera parte do mundo, estanse conculcando os dereitos de tod@s».

No Día Mundial da Saúde Sexual a FELGTB pide o fin da exclusión no acceso á reprodución asistida

O Ministerio de Sanidade decidiu determinar a protección pública da saúde sexual e reproductiva en función do estado civil e a orientación sexual

Imagen

 

A Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuais e Bisexuais, FELGTB, quere recordar con motivo Día Mundial da Saúde Sexual a definición que desta fai a Organización Mundial da Saúde (OMS): «estado de benestar físico, emocional, mental e social relacionado coa sexualidade, a cal non é soamente a ausencia de enfermidade, disfunción ou incapacidade. Para que a saúde sexual lógrese e mantéñase, os dereitos sexuais de todas as persoas deben ser respectados, protexidos e exercidos a plenitude».

A exclusión das parellas de mulleres e mulleres soas no acceso á reprodución asistida na sanidade pública, medida auspiciada pola actual Ministra de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade Ana Mato, é claramente discriminatoria.

A FELGTB entende a saúde sexual como un alicerce básico da saúde e denuncia os recortes nesta materia, non fundamentados en criterios médicos. O tijeretazo levado a cabo no Plan Nacional sobre a Sida é un mazazo para a prevención desta infección sexual que afecta de xeito destacado a homes que teñen sexo con homes, e en especial aos máis novos e á poboación inmigrante.

Neste «2013: ¡Mozos sen armarios!», a FELGTB pide ao Goberno unha aposta clara pola diversidad afectivo-sexual e de xénero co fin das medidas discriminatorias e un abordaje real e transversal da loita contra a homofobia, transfobia e bifobia, mellorando a educación sexual e en diversidad nas escolas, e apostando por campañas que preveñan o sufrimento en mozos e adolescentes LGTB, sector que sofre un risco de acoso e de tendencia ao suicidio moi superior á media.

Santiago Redondo, coordinador do Área de Saúde da FELGTB, afirmou que «a saúde é un dereito fundamental do ser humano e non pode ser limitada por cuestións ideolóxicas. A exclusión das persoas migrantes en situación irregular do sistema sanitario, a negación da reprodución asistida a parellas de mulleres e mulleres soas, os recortes en prevención do VIH así como os rumores sobre a posible saída dos procesos transexualizadores da carteira de servizos sanitarios son medidas que afectan a sectores moi vulnerables da nosa sociedade e que teñen como resultado converter a saúde nun negocio e un privilexio e non nun dereito».

«A igualdade é tamén unha cuestión de saúde. O único xeito de protexer a vida en plenitude de lesbianas, gais, transexuais e bisexuais é garantir a igualdade. Cando Ana Mato e este Goberno sexan capaces de velo, avanzariamos como país», destacou Boti G. Rodrigo, presidenta da FELGTB. 

O grupo LGTB e a Sectorial de Participación do PSOE súmanse á convocatoria da FELGTB de concentración ante o Ministerios de Asuntos Exteriores

Martes 3  as 19:00 horas Palacio Santa Cruz, Praza Provincia 1, Madrid

Imagen

 

 

O vindeiro martes 3 de setembro celebrarase unha movilización global e unha convocatoria cidadá en diferentes lugares do Mundo ante a recente aprobación de leis que atentan contra a liberdade de expresión do colectivo LGTB na Federación Rusa, e ante a hipocresía do Goberno ruso e a indiferenza dos gobernos occidentais.

Nesa data o presidente Putin será o anfitrión do cume do G20 en San Petersburgo, ocasión que se vai a aproveitar para visibilizar ante os principais líderes mundiais a violencia que se vén exercendo en Rusia cara a homosexuais, bisexuais e transexuais, esixindo unha acción coordinada e urxente dos organismos e líderes internacionais para deter esta agresión aos dereitos máis elementais e este enorme retroceso en materia de igualdade.

Desde a FELGTB apóiase esta iniciativa de All Out na que diversas organizacións como GLAAD están xa coordinando eventos internacionais de todo tipo, sumándose cunha concentración ante o Ministerio de Asuntos Exteriores o martes 3 de setembro, ás 19 horas, para reunir así, con oportunidade da movilización global, á sociedade que se mostra preocupada polas leis represoras e as violacións dos dereitos humanos en Rusia. Desde a nosa Sectorial de Participación Cidadá (Sectorial da Diversidad) e desde o Grupo LGTB-PSOE apoiamos coa nosa presenza e movilización esta convocatoria.